lautasmalli_vaaka

 

 

 

 

 

 

 

 

Lautasmalli,
Suomalaiset ravitsemussuositukset
© Valtion ravitsemusneuvottelukunta


Ensimmäisessä osahankkeessa analysoimme, millä tavalla huoli ympäristöstä on tullut osaksi suomalaista ruokapolitiikkaa, kysymme miten kestävää ruokavaliota ohjaavaa tietoa luodaan sekä analysoimme, minkälaista kuluttaja-toimijuutta ruokavalion ohjauksessa kestävyyden suuntaan rakennetaan.

Suomessa ympäristöhuoli tuli osaksi ruokapolitiikkaa verraten myöhään ja huomiota kiinnitettiin ensiksi maanviljelyn ympäristövaikutuksiin. Viime aikoina myös kuluttajiin on kiinnitetty huomiota, mutta huomio kuluttajien ruokavalintojen ohjauksessa on painottunut ruokavalion terveysvaikutuksiin. Pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa valtio ohjaa aktiivisesti kansalaisten ruokailutottumuksia. Vasta uusimmissa ravitsemussuosituksissa vuodelta 2014 on kiinnitetty huomiota ruokavalion kestävyyteen ja ympäristövaikutuksiin. Kestävän ruokavalion määrittely vaikuttaa keskeisesti siihen, minkälaisia valintoja ja vastuita kansalaisille tarjotaan. Uudenlainen kuluttajatoimijuus ja eriytyvät kulutustottumukset luovat uusia haasteita ruokapolitiikalle.

Ensimmäisenä tutkimustehtävänä kartoitamme kestävien ruokavalioiden ohjausta. Teemme katsauksen olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen ja kohdistamme huomion Maa- ja metsätalousministeriöön keskeisenä ruokapolitiikan toimijana. Työmenetelminä hyödynnämme dokumenttianalyysia ja laadullisia haastatteluita. otamme tarkempaan analyysiin ravitsemusneuvottelukunnan, joka on vastuussa ravitsemussuositusten laatimisesta Suomessa. Haastatteluilla tarkastelemme normatiivisen ruokavaliota koskevan tiedon rakentumista, kartoitamme taustalla olevien toimijoiden verkostoja ja analysoimme ravitsemussuositusten taustalla olevia tietoon ja valtaan liittyviä positioita.

Tarkastellaksemme minkälaista kuluttaja-toimijuutta ruokavalion ohjauksessa muodostetaan keräämme ja analysoimme ravitsemussuosituksia ja kestävää ruokavaliota koskevaa tiedotusmateriaalia. Analyysin tuloksena muodostamme kuvan tavoitellusta kuluttajasta, jota tarkastelemme rinnan muiden osahankkeiden tulosten kanssa.© Valtion ravitsemusneuvottelukunta